Warunki gwarancji

1. Producent gwarantuje usunięcie wad ukrytych urządzeń własnej produkcji w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Wyjątkiem sądetektory gazów serii COMAG i ELPEG objęte 120-miesięczną gwarancją. Pozostałe urządzenia pochodzące z dystrybucji objęte są 12-miesięczną gwarancją. Ujawnione w tym okresie wady usuwane będą bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od dostarczenia do Producenta urządzenia wraz z:

a. kartą gwarancyjną

b. atestem kalibracyjnym

c. kopią dowodu zakupu

d. opisem usterki 

e. kopią protokołu kontroli okresowej

 

2. Nabywcy przysługuje prawo wymiany na towar wolny od wad w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub gdy przekroczony zostanie termin naprawy.

 

3. Naprawy gwarancyjne nie obejmują:

a. kalibracji i rekalibracji detektorów

b. regulacji i programowania dla wersji niestandardowych

c. konserwacji opisanej w instrukcji montażu lub karcie katalogowej

d. wymiany bezpieczników, baterii, akumulatorów, sensorów i innych elementów eksploatacyjnych,

których samodzielną wymianę przez Użytkownika definiuje instrukcja montażu lub karta katalogowa

 

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

a. udarów, uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych powstałych na skutek

nieadekwatnego obchodzenia się z urządzeniami,

b. braku okresowych czynności konserwacyjnych

c. świadomego lub nieuprawnionego działania osób trzecich

d. wyładowań atmosferycznych lub przepięć w sieci zasilającej

e. niezgodnego z zaleceniami podłączenia i użytkowania urządzenia

f. działania siły wyższej, niezależnej od Producenta.

 

5. Uprawnienie gwarancyjne wygasają na skutek:

a. uszkodzenia plomb fabrycznych, serwisowych lub znaków w sposób uniemożliwiający identyfikację

urządzenia.

b. ingerencji w wewnętrzne układy urządzenia lub wprowadzanie samowolnych ich przeróbek

c. brak systematycznej kontroli okresowej w interwałach czasowych zalecanych w Instrukcji montażowej lub karcie katalogowej

 

6. Karta gwarancyjna traci moc w przypadku gdy:

a. nosi ślady poprawek nieuprawnionych osób

b. brak jest na niej oryginalnej pieczęci Producenta

c. brak jest na niej pieczęci i podpisu Sprzedawcy (w przypadku sprzedaży nie przez Producenta)

d. jest nieczytelna lub nieoryginalna

 

7. Za dostarczenie reklamowanego urządzenia do Producenta odpowiedzialny jest Zgłaszający

reklamację. Zwrot towaru po dokonaniu naprawy odbywa się na koszt Producenta. Producent zastrzega możliwość obciążenia Zgłaszającego reklamację w przypadku, gdy reklamacja jest nieuzasadniona lub naprawa nie jest objęta reklamacją.

Pytania? Wątpliwości?

Szkolenia serwisowe